Privacyverklaring Hoksberg timmerwerken

 

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Hoksberg timmerwerken geleverde producten en

diensten.

Hoksberg timmerwerken gevestigd te Bredeweg 79 8077RC Hulshorst is verantwoordelijk voor de

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hoksberg timmerwerken verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten

en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Hoksberg timmerwerken van u nodig

kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door

Hoksberg timmerwerken in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

• Voorletters en achternaam

• Geslacht

• Geboortedatum

• Bedrijfsnaam

• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

• Telefoonnummer (mobiel of vast)

• E-mailadres

• Bankgegevens

 

Verwerkt Hoksberg timmerwerken ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een

strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Hoksberg timmerwerken

verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Hoksberg timmerwerken, dan willen we u goed van

dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

• Om goederen en diensten bij u af te leveren.

• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

belastingaangifte.

• Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding

staan tot het soort dienstverlening vanuit Hoksberg timmerwerken. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te

informeren over een nieuwe activiteit van Hoksberg timmerwerken. Wilt u niet benaderd worden via onze

nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk

verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Hoksberg timmerwerken gebonden aan de daarvoor

geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Hoksberg

timmerwerken zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst

aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Hoksberg timmerwerken zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de

doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. bewaart uw persoonsgegevens niet

langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden Hoksberg timmerwerken verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Hoksberg timmerwerken gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet

of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de

websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en

onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw

internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle

informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te

corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@hoksbergtimmerwerken.nl

 

Beveiliging

Hoksberg timmerwerken hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw

persoonsgegevens. Hoksberg timmerwerken heeft passende technische en organisatorische

maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies,

wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die

bij Hoksberg timmerwerken toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot

geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het

geval [naam bedrijf]gebruik maakt van de diensten van derden, zal Hoksberg timmerwerken in het

kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde

beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet,

zal Hoksberg timmerwerken u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via

info@hoksberg-timmerwerken.nl

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement

kunt u contact met ons opnemen, via info@hoksberg-timmerwerken.nl

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 23-05-2018

Hoksberg Timmerwerken • dakramen en meer • Copyright 2018. All Rights Reserved • Privacy verklaring